DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB (DES) KONGSVINGER

 

 Protokoll fra Generalforsamlingen 27. mai 2020 kl 18.00 i Sanitetens Hus i Kongsvinger.

Frammøtte:               21 medlemmer.

Leder Helge Norvalls ønsket velkommen.

 1. Åpning-konstituering
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

 1. Valg av møteleder.

Helge Norvalls ble valgt som møteleder.         

 1. Valg av møtereferent.

Kari Isnes ble valgt som referent.

 1. Valg av representanter til å underskrive protokollen.

Kåre Hansen og Kari Amble Nærum ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 1. Årsberetning 2019.

 Leder Helge Norvalls gikk gjennom årsberetningen.

Årsberetningen for 2019 ble enstemmig godkjent.

 

 1. Årsregnskap 2019.

Revisors beretning og årsregnskapet for 2019 ble gjennomgått av Tommy Thomasson.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 1. Kontingent, styre- og revisjonshonorar 2020.

Styret foreslo medlemskontingent på kr. 200. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret foreslo styrehonoraret på kr. 60.000. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret foreslo revisjonshonoraret på kr. 2000. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Budsjett 2020.

Styrets budsjettforslag for 2020 ble enstemmig vedtatt.

 

Styrets forslag til endringer i vedtektene ble vedtatt med følgende endring:

Siste avsnitt side 1 lyder slik: Spareplikten gjelder ikke ut over 25 års medlemskap. Spareplikten opphører når et medlem er blitt tildelt bolig, men medlemskapet i klubben skal fortsette mot vanlig kontingent. Ved dødsfall kan medlemskapet i klubben ikke arves, men leiligheten kan overføres til familiemedlemmer i rett opp-og nedad stigende linje under forutsetning av at vedkommende har fylt 60 år og er medlem i klubben. Ektefelle/samboer med samboerkontrakt kan uansett alder overta leiligheten. Dette er kostnadsfritt.

 

 1. Andre saker.

Styret skal sende ajourført medlemsliste for det enkelte borettslag til lederen.

Styret skal klargjøre hva som ligger i «godkjenning av beboer i borettslaget «. Det skal være lik godkjenningspraksis i alle borettslagene.

Styret skal undersøke om ikke-boende medlemmer kan være styremedlem i et borettslag.

 

 1. Valg

I henhold til vedtektenes bestemmelser og valgkomiteens innstilling ble følgende valgt i styret i DES klubben Kongsvinger:

 

Leder:                         Martin Sunde Almqvist                   2 år    

Nestleder:                   Arve Frydenberg                            2 år   

Sekretær:                    Kari Isnes                                     Ikke på valg

Kasserer:                    Tommy Thomasson                         2 år

Styremedlem:             Irene Braserud                               Ikke på valg

 

Varamedlemmer                                         

Vararepresentant 1:  Jan Bergerseter                                1 år    

Vararepresentant 2:  Ingrid Dalånes Hansen                      1 år    

Vararepresentant 3:   Leif Otto Smedstad                          1 år

 

Revisor:                      Terje Sørlie                                   1 år

Vararevisor:               Arnfinn Seigerud                            1 år    

 

Valgkomite:               Inger B. H. Rognstad                    1 år    

                                    Åge Engen                                 1 år    

                                   Terje Søberg                               1 år

Vararepresentant:     Helge Norvalls                                 1 år

 

Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i De Eldres Boligspareklubb – Kongsvinger :

 

For Lunden brl : Helge Norvalls (1 år),  vara Martin S. Almqvist

For Høststubben brl /  Gullibrinken brl / Fjellflokkvegen brl / Thorshaug brl :                                                                                                                                                                                             Martin S. Almqvist,  vara Arve Frydenberg.

 

Avtroppende leder Helge Norvalls ble takket av med gavekort og blomster for det arbeidet han har gjort for DES klubben i Kongsvinger.

 

Kongsvinger 27. mai 2020.

 

 

 

Kåre Hansen                                                  Kari Amble Nærum