Generalforsamling

REFERAT FRA ÅRSMØTE I DES-KONGSVINGER 6. MAI 2019 KL. 18.00

Møtet ble åpnet av styreleder Helge Norvalls som ønsket velkommen til de 15 fremmøte medlemmene.

Sak  1. Godkjenning av innkallingen og sakslista.    Begge deler ble godkjent
Sak  2. Valg av møteleder.     Helge Norvalls  valgt til møteleder.
Sak  3. Valg av sekretær:        Arve Frydenberg ble valgt til sekretær.
Sak  4. Valg av to til å underskrive protokollen.  Vera Hveberg og Aslaug Såheim.
Sak  5. Årsberetningen for 2018 ble gjennomgått og godkjent.
Sak  6. Regnskapet for 2018 ble godkjent uten kommentarer.
Sak  7. Fastsetting av kontingent. DES-klubbens regnskap er meget godt, og det ble derfor vedtatt å ikke endre kontingenten for 2019.
Sak  8. Budsjettet for 2019 ble godkjent.
Sak  9. Endringer av vedtektene.
Det forelå to forslag til endringer av vedtektene for DES-Kongsvinger.

1. Vedtektene justeres slik at samboere med samboerkontrakt blir likestilt med ektefeller.
Pkt. 1. ble vedtatt

2. Det er en presisjon av hvordan den økonomiske siden av en oppsigelse skal fungere.
Det ble en del diskusjon rundt dette spørsmålet bl.a. at det pr. i dag
finnes en maxsgrense for hvor lenge DES kan forlange at selgeren må
betale kostnadene for leiligheten.(6 Måneder)  Det kom også fram at
arvinger i rett nedadstigende linje (barn) som er over 60 år, og har
tilknytning til Kongsvinger kan arve leilighet. Det ble også nevnt hvilke
regler som gjelder for fremleie.

Konklusjonen på pkt 2 ble at denne saken tas opp på neste årsmøte.

Sak 10.  Innkomne saker.       Det var ingen innkomne  saker til dette årsmøtet.

Sak 11.  Valg.                         Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sekretær                          Kari Isnes                          2 år
Styremedlem                   Irene Braserud                  2 år
Varamedlem                    Berit E.Kleppe                  1 år
Varamedlem                    Jan Bergerseter                  1 år
Varamedlem                    Ingrid Dalånes Hanssen    1 år
Vararevisor                      Arnfinn Seigerud              1 år
Valgkomiteen                  Terje Søberg                      2 år
Varamedlem Valgkom.   Johan Nersveen                 1 år

Kongsvinger  15.05. 2019                              Protokoll underskrivere

Arve Frydenberg                                           Vera Hveberg              Aslaug Såheim.
Referent