DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLING FOR 2023
PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 25.04.2023


DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB (DES) KONGSVINGER

Protokoll fra Generalforsamlingen 20.april 2021 kl 18.00 i Sanitetens Hus i Kongsvinger.

Frammøtte:               9 medlemmer.

Åpning
Leder Martin Sunde Almqvist ønsket velkommen. Det var ni medlemmer til stede.

Sak 1   Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Sak 2   Valg av møteleder.
Martin Sunde Almqvist ble valgt som møteleder.
Sak 3   Valg av møtereferent.
Kari Isnes ble valgt som referent.
Sak 4   Valg av representanter til å underskrive protokollen.
Terje Hansen og Terje Bjørnsrud ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 5   Årsberetning 2020.
 Leder Martin Almqvist gikk gjennom årsberetningen.
Årsberetningen for 2020 ble enstemmig godkjent.
Sak 6   Årsregnskap 2020.
Årsregnskap og balanse for 2020 og Revisors beretning og ble gjennomgått av Tommy Thomasson.
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 7   Fastsetting av Kontingent, styre- og revisjonshonorar 2021.
Styret foreslo medlemskontingent på kr. 200. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Terje Søberg foreslo styrehonoraret på kr. 80.000. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Styret foreslo revisjonshonoraret på kr. 2000. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 8   Budsjett 2021.
Styrets budsjettforslag for 2021 ble enstemmig vedtatt med endring av styrehonorar
Fra 60 000kr  til 80 000kr.
Sak 9   Endring av vedtekter.
Styrets forslag til endringer i vedtektene ble vedtatt med følgende endring:
§2 fjerde avsnitt lyder slik: Spareplikten gjelder ikke ut over 25 års medlemskap. Spareplikten opphører når et medlem er blitt tildelt bolig, men medlemskapet i klubben skal fortsette, krav om innbetaling av kontingent bortfaller.
Sak 10 Innkomne saker.
Ingen saker er innkommet.
Leder Martin Sunde Almqvist orienterte kort om prosjekter og byggeplaner på Elsethjordet, Austmarka, Roverud, Nordbohus/Boligstiftelsen og KOBBL på Holt.
Vedtektene til DES Kongsvinger ble endret på Generalforsamlingen i 2020. Borettslagene må oppdatere sine vedtekter i tråd med denne vedtektsendringen.

Sak 11 Valg
I henhold til vedtektenes bestemmelser og valgkomiteens innstilling ble følgende valgt i styret i DES klubben Kongsvinger:
Leder:             Martin Sunde Almqvist                       Ikke på valg.
Nestleder:       Arve Frydenberg                               Valgt for 2 år
Sekretær:        Hanne Marthe Holtet                         Valgt for 2 år.
Kasserer:        Tommy Thomasson                           Ikke på valg.
Styremedlem: Irene Braserud                                   Valgt for 2 år.

Varamedlemmer
Varamedlem 1:          Leif Otto Smedstad                            1 år
Varamedlem 2:          Ingrid Dalånes Hansen                      1 år
Varamedlem 3:          Inger Lillian Jonassen                        1 år
Revisor:                    Terje Sørlie                                         2 år
Vararevisor:              Arnfinn Seigerud                                1 år

Valgkomite:               Inger B. H. Rognstad                          Ikke på valg.
Medlem                      Åge Engen                                          2 år
Varamedlem              Terje Søberg                                       1 år

Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i De Eldres Boligspareklubb – Kongsvinger;
Representant:                        Martin Sunde Almqvist                      1 år
Vararepresentant:                 Arve Frydenberg                                1 år

Avtroppende styremedlem Kari Isnes ble takket av med gavekort og blomster for det arbeidet hun har gjort for DES klubben i Kongsvinger.

Kongsvinger 20. april 2021.

Terje Hansen                                                 Terje Bjørnsrud

Sign.                                                               sign.