Kontingent økning

Kontingent økning, På generalforsamling 08.04.2024 ble det vedtatt å øke medlemskontingenten til kr 220,- per år gjeldende fra 1. januar 2025.

FORELØPIG UTSETTELSE AV BYGGING AV DES-LEILIGHETER PÅ HOLT

I kontakt med utbygger, KOBBL, har vi fått følgende redegjørelse:

Fremdrift:

  • Reguleringsplanen er godkjent av kommunen.
  • Utbyggingsavtalen (fordeling av oppgaver og kostnader til infrastruktur) er inngått.
  • Detaljplanlegging av byggeområdene pågår for fullt.

KOBBL og våre samarbeidspartnere vil være klare til å starte prosjektet raskt når markedsforholdene tilsier det.

Markedsforhold:

  • Igangsetting av nye boliger har gått ytterligere ned
  • Salgsvolum og prisene på bruktboliger har holdt seg noe bedre enn antatt, men ekspertene varsler merkbar prisnedgang i høst.
  • Rentenivået har økt ytterligere og ekspertenes prognoser tilsier at renten kommer til å økes med ytterligere 0,25 eller 0,5% frem mot nyttår.

            Markedsutsiktene er omtrent som i sommer.

Oppsummert:

KOBBL ønsker å starte opp byggingen på Holt så raskt som mulig når markedsforholdene ligger til rette for det. Vi kan fortsatt ikke være konkrete på når dette vil skje. 

Styret i DES Kongsvinger behandlet dette på styremøte 06.09.2023 og besluttet å ta informasjonen fra KOBBL til orientering og avvente situasjonen. Ny informasjon vil bli gitt så raskt som det skjer endringer i markedet og KOBBL vil starte opp på Holt.

INTERESSERT I DES-LEILIGHET PÅ AUSTMARKA?

Det arrangeres Åpen dag i Thorshaugvegen borettslag på Austmarka lørdag 9, september kl 12- 14. Adresse Thorshaugvegen 9, 2224 Austmarka.
Det blir orientering fra Nordbohus og DES Kongsvinger om muligheter for å bygge ut med flere DES-leiligheter her.
Ingen påmelding, kaffe og noe attåt serveres.

STATUS UTBYGGING PÅ HOLT

DES Kongsvinger har i møte med KOBBL gått inn for å utsette byggingen av leiligheter på Holt inntil videre.

Avtaler og planer, samt forslag til tegninger av DES- leiligheter er på plass og det er klart for byggesøknad.

Det arbeides med avtaler med Sykehusstiftelsen og med Kongsvinger kommune om leiligheter i den andre delen av blokka.

Årsaken til utsettelsen er situasjonen i boligmarkedet med høye renter, prisutviklingen og lavt salg av boliger i vårt område. Så snart markedet viser tegn til bedring iverksettes salg av leiligheter og forberedelser for bygging.

Nytt statusmøte er satt til medio september.

GENERALFORSAMLING DES KONGSVINGER

De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger har generalforsamling for året 2022 i Sanitetens Hus, Kongsvinger, tirsdag 25. april 2023 kl 1800. Dokumenter er tilgjengelige på hjemmesiden deskongsvinger.no. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 11.04.2023. Det blir gitt en orientering om status for bygging på Holt. ingen påmelding, enkel bevertning.

UTBYGGING AV DES-LEILIGHETER PÅ HOLT- OPPDATERING FEBRUAR 2023

Styret i DES Kongsvinger har med grunnlag i nåværende situasjon i boligmarkedet, med lavt salg og reduserte priser på boliger, økte renter og materialpriser, valgt å utsette oppstart i salget av leiligheter i blokk på Holt. Dette er i samråd med utbygger KOBBL. Det arbeides fortsatt med tegninger og samarbeidspartnere for finansiering av denne utbyggingen.
Styret vil legge fram for Generalforsamlingen i DES Kongsvinger 25. april mer informasjon med tegninger, vurdering av priser, oppstart etc.

UTBYGGING AV DES-LEILIGHETER PÅ HOLT – OPPDATERING DESEMBER 2022

Viser til opplysning fra KOBBL at byggingen av deres prospekt «Bovieraen» er «lagt på is». Dette skal iflg. møter med KOBBL ikke få konsekvenser for bygging av DES-blokka. (se tidligere informasjon).
Vi jobber derfor videre med tegninger for leiligheter, bla. i samråd med De Eldres Råd i Kongsvinger.
Mer informasjon vil komme når dette er klart, og vi har en prisantydning for disse leilighetene.

UTBYGGING AV DES-LEILIGHETER PÅ HOLT – OPPDATERING AUGUST 2022

I møte med KOBBL og BoMer AS er det avklart følgende:

Reguleringsplan for utbyggingen blir behandlet i Planutvalget 27. september og i Kommunestyret 6. oktober. Dette skulle opprinnelig ha skjedd i sommer før ferien og medfører forsinkelser i oppstart.

KOBBL og BoMer AS danner sammen et utbyggingsselskap som står for utbyggingen på Holt, dette gjelder også for blokka til DES Kongsvinger. Salg av KOBBL-leiligheter i Bovieraen er i gang og byggestart er planlagt til 1. februar 2023, forutsatt at minst 50% av leilighetene er solgt på dette tidspunktet.

Det er presentert forslag til leiligheter i DES-blokka med 2 eller 3 rom (ett eller to soverom/kontor). Størrelse på 3 roms leilighet i underkant av 70 m2 med bodmulighet også i kjeller. Styret setter sammen en komite som ser på utforming av leilighetene. Det legges opp til 6 leiligheter i hver etasje, totalt 24 leiligheter. Denne blokka blir forbundet med en annen blokk med 3 til 4 etasjer, felles heis og trapperom. DES-blokka blir liggende nærmest skøytebanen. Det legges opp til parkering i kjelleren.

Salget av DES-leilighetene starter kort tid etter byggestart for Bovieraen, dvs. tidligst 1. februar 2023, byggetid antas til ca. 12 mnd. De som har satt seg opp på interesseliste blir kontaktet på SMS. Byggestart når minst 50% av leilighetene er solgt.

Priser for leilighetene er ikke klare grunnet usikkerhet rundt entreprise – og materialkostnader og dels fordi tomtekostnad ikke er avklart. Utbygger forsikrer at prisene kommer til å bli lavere enn andre leilighetsprosjekter i Kongsvinger som iverksettes samtidig.

Når det gjelder finansiering legges det opp til 70 % fastlån/felleslån og 30 % eget innskudd.

DES Kongsvinger bidrar i salgsarbeidet, men har ingen økonomiske forpliktelser.

Vedtekter og retningslinjer for DES-leiligheter og omsetning skal gjelde for disse leilighetene, dog slik at utbygger har rett til å selge eventuelle usolgte leiligheter ved ferdigstilling til andre.

STATUS UTBYGGING AV DES-LEILIGHETER PÅ HOLT

Kommunestyret rakk ikke å behandle reguleringsplanen for utbygging på Holt før ferien. Neste møte er i september. Der blir både reguleringsplanen og utbyggingsavtale for KOBBL behandlet.

KOBBL har startet salget av leiligheter for sin Boviera, dette har ikke noe med DES-blokka å gjøre.

Vi regner med at vi kan presentere fysiske planer og tegninger for DES-blokka og leilighetene i løpet av august. Antydning av prisnivå vil også komme da.

Utsettelsen i kommunestyret kan medføre at vi ikke kommer i gang med byggingen av DES-blokka før på vinteren 2023. Da blir innflytting forskjøvet til 2023/24.

KOBBL og partnere vil stå som utbygger for DES-leilighetene, dette blir imidlertid bare for DES-medlemmer og med eget borettslag tilsluttet DES Kongsvinger.

REFERAT FRA INFORMASJONSMØTE OM DES-LEILIGHETER PÅ HOLT

Møtet ble holdt på Sentrum videregående skole 16.mars 2022 kl 1900.

Det møtte 70 – 80 interesserte, hovedsakelig medlemmer i DES Kongsvinger.

Styreleder Martin Sunde Almqvist åpnet møtet og informerte om status i DES Kongsvinger med 618 medlemmer totalt og ca. 60 som står på «Løpende søkerliste». Det er ønske om flere leiligheter og at disse er sentrumsnære. Det omsettes ca. 10 DES-leiligheter i året. Tildeling etter ansiennitet gjør at det kan ta flere år etter innmelding før en kan få tilbud om leilighet.

Han orienterte deretter om samarbeidet med KOBBL om å få tilgang til en blokk på Holt.

Adm. dir. i KOBBL Odd Henning Dypvik informerte om planer for utbygging på Holt. KOBBL har kjøpt ca. 25 daa. tomt for bygging av flere typer boliger, ca. 140 i alt. Ett av byggetrinnene er to 4-etasjers blokker med 24 leiligheter i hver. En av disse er tiltenkt å bygge for DES Kongsvinger. Plassering og mulige plantegninger ble presentert, ca. 80 m2 og med balkong, heis og garasje i kjeller.

Det kom flere innspill og spørsmål fra deltakerne om mulige endringer, disse tas med videre.

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig høring og planlegges godkjent i kommunestyret før sommerferien. Deretter kan salg av leiligheter starte opp når en har salgspris klar. Dette vil bli etter sommerferien. For tiden er det så vidt usikkert mhp. byggepriser at det ble ikke sagt noe om mulige priser. Det kan finansieres med opp til 70% i fellesgjeld og dette reduserer innskuddet.

Byggestart for DES-blokka kan bli i slutten av 2022 med mulig innflytting sent på året 2023. Ca. 60 prosent av leilighetene må være solgt før oppstart. Det legges opp til at disse leilighetene skal ha nøktern, men god standard og være rimeligere enn andre tilsvarende leiligheter som bygges i Kongsvinger.

Dypvik orienterte deretter om flaggprosjektet Boviera som KOBBL skal bygge på samme område. Dette er et spesielt byggeprospekt med atrium og glasstak og gjelder ikke for DES Kongsvinger.

Martin Sunde Almqvist, takket Dypvik for god informasjon og tok opp liste over interesserte, det er registrert ca. 40 påmeldte hittil.