Kjøp og salg

Ledige leiligheter

Vil du være «løpende» søker?

Noen medlemmer synes det er litt heft å måtte søke på alle ledige bruktleiligheter i DES Kongsvinger hver gang noe blir ledig. Hvis du ønsker å stå på en liste over «løpende» søkere som vil gjelde alle ledige leiligheter i tiden som kommer, kan du be om dette med en...

Salg av brukt DES-leilighet
Når en brukt DES-leilighet blir ledig, skal eier eller den som er i eiers sted, sende skriftlig oppsigelse til DES Kongsvinger v/ styrets leder. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om eier og leilighet, og skal skje på fastsatt skjema til dette bruk. Utfylt skjema sendes som e- post. De som ikke har tilgang på e-post, kan på anmodning få oppsigelses-skjema tilsendt i vanlig post, og kan returnere dette på samme måte.

Hvis andre enn eier skal stå for salget, må fullmakter legges ved oppsigelsen. Skal det oppnevnes verge, må søknad sendes til Vergeavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark.
Ved dødsbo må skifteattest vedlegges.

DES Kongsvinger har samarbeidsavtale med autorisert takstmann, og vi anbefaler at denne brukes. Når takst er avholdt, kunngjør DES Kongsvinger den ledige leiligheten på sin hjemmeside og med annonse under Kunngjøringer i fredags-utgaven av avisa Glåmdalen. Taksten faktureres selger direkte.

DES Kongsvinger setter opp søkerliste og tildeler leiligheten til medlem med lengst ansiennitet.

Sammen med kjøper innkalles selger til kontraktsmøte hos BONO Oppgjør, som er samlokalisert med Kongsvinger og Omegn Boligbyggelag (KOBBL).

På kontraktsmøtet avtaler selger og kjøper tid for et overtagelsesmøte i leiligheten, der partene sammen leser av strøm (målernummer og målerstand) og vannmåler. Avlesning av strømmåleren meldes Eidsiva Energi på nettadressen kundeservice@eidsivaenergi.no   Avlesning av vannmåler meldes KOBBL / Bono Oppgjør.                                                                                
Etter avtale kan borettslaget eller DES-klubben være representert på overtagelsesmøtet.

Omkostninger for selger :
Kontrakt og oppgjør kr. 15.350,-
Eierskiftegebyr kr. 5.650,-

Kjøp av brukt DES-leilighet
Når en brukt DES-leilighet blir ledig,  kan de andre medlemmene  i det aktuelle borettslaget bruke sin forkjøpsrett. Leiligheten tildeles etter ansiennitet i DES-klubben. Hvis ingen gjør krav på forkjøpsretten, kunngjøres leiligheten på klubbens hjemmeside og under Kunngjøringer i fredagsutgaven av avisa Glåmdalen. Søknadsfrist etter kunngjøring er 14 dager. Søknad sendes skriftlig, som e-post eller SMS (mobiltelefon) til styreleder i DES Kongsvinger.

Styret i DES Kongsvinger setter opp søkerliste, og tildeler leiligheten etter ansiennitet i klubben. Søker som får tildelt leiligheten, må gi skriftlig bekreftende svar til styreleder innen 1 uke. Trekkes søknaden, skal også dette gjøres skriftlig.

Sammen med selger innkalles kjøper til kontraktsmøte hos BONO Oppgjør, som er samlokalisert med Kongsvinger og Omegn Boligbyggelag (KOBBL).

På kontraktsmøtet avtaler selger og kjøper tid for et overtagelsesmøte i leiligheten, der partene sammen leser av strøm (målernummer og målerstand) og vannmåler. Avlesning av strømmåleren meldes Eidsiva Energi på nettadressen kundeservice@eidsivaenergi.no   Avlesning av vannmåler meldes KOBBL / Bono Oppgjør.                                                                                
Etter avtale kan borettslaget eller DES-klubben være representert på overtagelsesmøtet.

Omkostninger for kjøper :
Hjemmelsoverføring           kr. 480,-
Pantedokument                   kr. 480,-
Grunnboksutskrift                kr. 172,-
Gebyr til DES Kongsvinger  kr. 5.000,-