Inn- og utmelding

Her kan du hente en innmeldingsblankett (PDF) for medlemskap i DES-klubben. Blanketten fylles ut og sendes styreleder pr. e-post til malmq@broadpark.no eller som brevpost til Martin Sunde Almqvist, Gullivegen 21 – 2208 Kongsvinger.

I henhold til DES-klubbens vedtekter må følgende kriterier oppfylles for å bli medlem:

 • Medlemskapet er begrenset til personer som er bosatt i, eller har en særskilt tilknytning til Kongsvinger kommune.
 • Man må ha fylt 40 år.
 • Det skal innbetales minst et månedlig beløp på kr 200.- på en rentebærende konto i Sparebank 1 Østlandet.
 • Det skal innbetales en medlemskontingent pr. år på kr 200.-

Avbrytes medlemskapet, står innbetalt kontobeløp til fri disposisjon for kontoinnehaveren.

Bolig tildeles av klubbens styre etter medlemsansiennitet som er innmeldingsdato, og under den forutsetning at medlemmet har fylt 60 år.

Søknad om medlemskap sendes til DES-klubbens styre ved leder. Søknaden skal inneholde søkers fulle navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, ev epost adresse, ektefelle/samboers fulle navn og fødselsdato. Hvis søkeren ikke bor i Kongsvinger kommune, men har en særskilt tilknytning til kommunen, skal grunnen oppgis.

Etter godkjent medlemskap avtales et møte for opprettelse av konto med en av våre kontakter i Sparebank 1 Østlandet.

Ny rutine ved innmelding i DES Kongsvinger

Utgangspunktet er at banken handterer det som gjelder etablering av kundeforhold og konto i banken, mens DES handterer alt som har med medlemskap og øvrige forhold.

Informasjon om DES, vedtekter, medlemskap, krav til sparing etc. er DES sitt ansvar, og kunden må henvende seg til DES eller søke informasjon på nett. DES fører selv kontroll med medlemslister.

Banken informerer om rutiner for kundeetablering, kontoåpning og tilknytning av spareavtaler etc.

Nytt medlem

 • Nytt medlem finner skjema for innmelding eller får levert av DES. Banken har mulighet til å utlevere dette hvis nettløsning ikke er et alternativ.
 • Nytt medlem sender innmeldingsskjema til DES ved styrets leder.
 • DES sender godkjent innmeldingsskjema med påført medlemsnummer til banken. I banken legges skjemaet i ventearkiv fram til bankens avtalte møte med kunden avholdes.
 • DES gir nytt medlem melding om å kontakte banken for å avtale møte for etablering av DES-konto.
 • I fysisk møte med banken blir medlemmet legitimert, kunde-kontrakt etablert, konto åpnet, fast sparing og årlig trekk av medlemsavgift lagt inn på avtalegiro. Det søkes å gjøre mest mulig ved bruk av bank-id.
 • Banken overleverer/sender mail/brev til kunden med info om kontonummer, medlemsnummer og spareavtalen.
 • Banken sender mail til DES med bekreftelse på at konto er åpnet og sparing etablert på den aktuelle kunden.

Utmelding

 • Melding om avslutning av konto skjer skriftlig fra medlemmet/kunden til DES-klubben og banken.
 • Banken avslutter konto, sletter betalingsavtaler og overfører saldo etter kundens skriftlige ønske.
 • Banken sender brev til DES-klubben om at avslutning av DES-konto er foretatt.
 • DES foretar selv oppdatering av sine medlemslister.