VEDTEKTER

DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB  (DES)  KONGSVINGER

Sist revidert på Generalforsamlingen 20. april 2021

 • 1. Formål

Formålet for De Eldres Boligspareklubb i Kongsvinger er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg bolig ved oppsparing av nødvendig egenkapital, og arbeide for å skaffe til veie slike boliger.

 • 2. Medlemskap

Tegning og opprettholdelse av medlemskap er begrenset til personer som er bosatt i, eller har en særskilt tilknytning til Kongsvinger kommune. Ektepar i fellesskap og enslige personer kan tegne medlemskap i De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger. Vilkåret for medlemskap er at enslige, eller den ene av ektefellene/samboerne har fylt 40 år. Samboere med samboer-kontrakt likestilles med ektefeller. Samboere uten samboerkontrakt har ingen rettigheter til medlemskap i DES Kongsvinger eller DES-leiligheter. Videre er det et vilkår for medlemskap at det blir innbetalt et visst månedlig minimumsbeløp på en rentebærende konto for medlemmet i den bank eller kredittinstitusjon som styret finner det gunstigst å ha en spesiell avtale med. Når særlige forhold foreligger, kan styret samtykke i at den månedlige sparing opphører for en viss periode uten tap av ansiennitet.

Avbrytes sparingen uten samtykke, suspenderes straks vedkommende medlemskap i klubben. Gjenopptas sparingen innen 6 måneder, oppheves suspensjonen forutsatt at de i mellomtiden forfalte spareterminer samtidig innbetales. Etter 6 måneders mislighold av spareplikten, kan styret underrette vedkommende om at medlemskapet er opphørt, og at innestående sparebeløp på kontoen kan disponeres fritt. Blir leiligheten permanent fraflyttet, skal denne omsettes etter bestemmelsene i disse vedtektene, og innen 6 mnd. Framleie godkjennes ikke.

Spareplikten kan oppfylles gjennom forskuddsinnbetaling av samlet beløp for flere måneder. Uttak til andre formål enn hva som er beskrevet i § 1 kan – om medlemskapet skal beholdes – bare skje etter samtykke fra styret. I motsatt fall mister en automatisk medlemskapet.

Spareplikten gjelder ikke ut over 25 års medlemskap. Spareplikten opphører når et medlem er blitt tildelt bolig, men medlemskapet i klubben skal fortsette, krav om innbetaling av kontingent bortfaller. Ved dødsfall kan medlemskap i klubben ikke arves, men leiligheten kan overføres til familiemedlemmer i rett opp- og nedad stigende linje under forutsetning av at vedkommende har fylt 60 år og er medlem i klubben. Ektefelle / samboer med samboerkontrakt kan uansett alder overta leiligheten. Dette er kostnadsfritt.

 • 3. Overtakelse/salg av bolig

Medlemskap i De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger er en forutsetning for å kunne overta en bolig, som er skaffet til veie gjennom klubbens virksomhet. Bolig tildeles av klubbens styre etter medlemsansiennitet. Ansienniteten bestemmes med utgangspunkt i innmeldingsdato som klubbmedlem. Enhver andelseier må godkjennes av borettslaget og må ha fylt 60 år.

Ved førstegangs innflytting i nytt boligprosjekt, kan aldersgrensen settes ned til 55 år. Dette kan bli aktuelt hvis det oppstår vanskeligheter med salg av nye boliger.

I vedtektene for de borettslag som De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger medvirker til opprettholdelse av, innarbeides regler som sikrer at leiligheter, som blir ledige ved andelshavers fraflytting eller død, kan overtas av klubbens medlemmer etter innstilling fra styret.

Ved fraflytting eller død skal de etterlatte sende oppsigelse av andelsleiligheten på fastsatt skjema DES Kongsvinger, som deretter administrerer omsetningen av leiligheten blant klubbens medlemmer. Oppsigelsen er en melding til borettslaget og DES Kongsvinger, og er en forutsetning for at leiligheten kan takseres, kunngjøres ledig og overdras til ny eier. Oppsigelsen er kun en melding til DES-klubben, og fratar ikke eier det økonomiske ansvaret for løpende fellesutgifter og andre avgifter knyttet til leiligheten og klubbmedlemskapet. Etter oppsigelse rekvirerer DES Kongsvinger takst, annonsering og kontraktsmøte mellom selger og kjøper. På kontraktsmøtet avtales tid og sted for kjøpers overtagelse av leiligheten. På overtagelsesdato overtar kjøper alle økonomiske forpliktelser knyttet til leiligheten.

Overdragelsesbeløpet for en andel skal ikke overstige opprinnelig kostpris (innskudd + andel av lån) justert med endringene i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra første gangs erverv ved nybygg til dato for avhendelse. Det tillegges varige påkostninger og andel av formue/disponible midler i borettslaget i henhold til årsmeldingen for andelen eller i henhold til avregnet verdier ifølge regnskap pr dato. Det skal gis fradrag for slitasje og elde, samt manglende vedlikehold og skader. Varige påkostninger, eventuelle fradrag og overdragelsesbeløpet fastsettes av sertifisert takstmann oppnevnt av DES klubben i samråd med borettslagets styre. Salg av andelen skal bare skje ved forretningsfører eller annen oppnevnt megler/advokat som har bevilling og som er oppnevnt av DES klubbens i samråd med borettslagets styre.

 • 4. Styrets sammensetting/valgperioder

Styrets sammensetting i De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger består av 5 personer med 3 vararepresentanter. Styret velges for 2 år ad gangen. Første gang etter ett år hvor 2 styremedlemmer går ut etter loddtrekning. Vararepresentanter velges for ett år. Styrets leder velges ved særskilt valg for inn til 2 år ad gangen. Den til enhver tid sittende styreformann og ett styremedlem, alternativt 3 styremedlemmer, i fellesskap forplikter klubben med sin underskrift.

 • 5. Vedtektsendringer

Til vedtektsendringer kreves 2/3 av de fremmøtte på generalforsamlingen. Ektepar utgjør en stemme. Hver av de fremmøtte kan møte med fullmakt.

 • 6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skal skje innen 4 uker før avholdelse. Saker som skal behandles på generalforsamlingen må være styret i hende senest 14 dager før avholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel, men skal være på minst 3 dager. Saker som skal behandles skal være med i innkallingen.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

 1. Styrets beretning
 2. Revidert regnskap
 3. Fastsettelse av kontingent, styrehonorar
 4. Innkommende forslag
 5. Valg:
 1. Leder
 2. Styremedlemmer
 3. Vararepresentanter
 4. En revisor samt vararepresentant for 2 år
 5. Valgkomité på 3 medlemmer med 1 vararepresentant for 1 år
 6. Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i

De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger.

 • 7. Vedtekter i borettslag

Vedtekter i borettslag som dannes som medlem av De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger kan ikke stå i strid med de vedtekter som klubben til enhver tid har. Endringer i vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke fra styret i klubben.