Årsberetning

DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB (DES) – KONGSVINGER

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

Styrets sammensetning:
Leder:       Helge Norvalls
Nestleder: Arve Frydenberg
Sekretær: Kari Isnes
Kasserer : Ernst Tommy Thomasson
Styremedlem : Aud Irene Braserud
Varamedlemmer : Dagrun Nordli, Kjell Rogstadmoen, Berit Kleppe

Øvrige tillitsvalgte:
Revisor : Matts Henricsson
Vara : Arnfinn Seigerud

Valgkomite : Kari Amble Nærum, Grethe Wangen, Johan Nersveen (vara)

Styrets repr. med personlig vararepres. til styrene i borettslagene i DES Kongsvinger:
Helge Norvalls, Arve Frydenberg (vara)

Siste generalforsamling ble avholdt 24. april 2018.
Det er avholdt 3 styremøter.

Klubbens nestleder Arve Frydenberg deltok på Generalforsamling i DES Norge i mai 2018.

I perioden er det omsatt 3 leiligheter i Høststubben brl, 1 leilighet i Gullibrinken brl og 1 leilighet i Lunden brl.

DES Kongsvinger har nå 573 medlemmer. 475 medlemmer er 60 år eller eldre, og fyller dermed kravet til å få tildelt DES-bolig når leiligheter blir ledig. Av disse bor 99 i DES-boliger.  376 medlemmer er dermed potensielle boligsøkere. Når en leilighet blir ledige, mottar klubbstyret mellom 20 og 30 søknader.
De som har fått tildelt leilighet i perioden, har ansiennitet fra 2000 – 2006.

Styret har inngått samarbeidsavtale med BONO Oppgjør a.s. (samlokalisert med KOBBL) når det gjelder omsetning av ledige DES-leiligheter.

Det er etablert et DES-borettslag på Austmarka, med navnet Thorshaug brl. Borettslaget har foreløpig 4 medlemmer.

Styret holder kontakt med kommunen, Nordbohus a.s., Ø.M. Fjeld og KOBBL, som alle utvikler boligprosjekter som kan være av interesse for medlemmene i DES Kongsvinger. Tilgangen på sentrumsnære tomter er liten. De få sentrums-tomtene som nå er tilgjengelig, vil bli bebygget med boligblokker over flere etasjer. Småhus-bebyggelse kan eventuelt skje på Holt eller ved Eskoleia.

Når eventuelle prosjekter blir konkretisert, blir medlemmene informert gjennom omtaler på klubbens nye nettside deskongsvinger.no, i media og på egne informasjonsmøter.

Året viser et overskudd på kr. 21.854,31 og en egenkapital på kr. 248.202,26

Kongsvinger 25. april 2019

Helge Norvalls
Arve Frydenberg
Kari Isnes
Ernst Tommy Thomasson
Aud Irene Braserud